Leczenie przeciwkrzepliwe w świeżym udarze mózgu ze współistniejącą zakrzepicą żylną kończyn dolnych

Witam, zwracam się z prośbą o poradę i dyskusję w sprawie leczenia przeciwkrzepliwego pacjentki. 76-letnia pacjentka została przyjęta do Kliniki w trybie pilnym z powodu podejrzenia udaru mózgu. Z wywiadu uzyskanego od chorej wynikało, że w dniu przyjęcia o godzinie 16:00 nagle wystąpiły nudności, wymioty oraz zawroty głowy o charakterze wirowania, trudności w utrzymaniu równowagi. W wywiadzie: nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, stan po udarze niedokrwiennym mózgu (01.2012 r.), guzki tarczycy, osteoporoza, choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa i stawów kolanowych, stan po urazie głowy (10.2016 r.), stan po 2-krotnym wstrząśnieniu mózgu w przeszłości, stan po operacji żylaków kończyny dolnej lewej, stan po ekstyrpacji macicy z przydatkami z powodu mięśniaków macicy przed laty, stan po operacji zaćmy obuocznej, otyłość. W badaniu neurologicznym przy przyjęciu stwierdzano nasilony oczopląs przy patrzeniu do góry i w lewo, niewielką dyzartrię oraz dyskretną ataksję kończyn lewych. W wykonanym badaniu CT głowy przy przyjęciu uwidoczniono w lewym płacie móżdżku hypodensyjny obszar o nieostrych granicach o cechach zmian niedokrwiennych. W skali NIHSS 1 pkt. W Klinice chora została zakwalifikowana do leczenia trombolitycznego, o godzinie 20:25 podano 6 mg Actylise w bolusie, następnie 54 mg w ciągu godziny, bez powikłań. Po podaniu leku ustąpienie nudności i zawrotów głowy, zmniejszenie nasilenia oczopląsu. W kontrolnej TK głowy wykazano po stronie lewej słabo widoczne drobne hypodensyjne ognisko w konarze móżdżku, mogące odpowiadać zmianie niedokrwiennej, wobec braku ukrwotocznienia dołączono ASA 75 mg. W badaniu ogólnym moczu cechy infekcji dróg moczowych, włączono ciprofloksacynę zgodnie z posiewem moczu (E.coli). W trakcie hospitalizacji w badaniu przedmiotowym stwierdzono dodatni objaw Homansa obustronnie (4 doba), wykonano USG doppler ...