Mam pacjenta , który właśnie kończy okres przyznanej mu półrocznej renty (na 100% nie świadczenie rehabilitacyjne) po operacji torakochirurgicznej (było podejrzenie CA - wyszedł guz zapalny). Obecnie pacjent chce się ponownie zarejestrować w Urzędzie Pracy, lecz w UP chcą od niego zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam, więc zacząłem grzebać po sieci w poszukiwaniu regulacji prawnych. Na stronie jednego z urzędów pracy znalazłem taki wpis: Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu lub w celu sporządzenia kserokopii pracownikowi dokonującemu rejestracji oryginały następujących dokumentów: - dowód osobisty albo - inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania oraz potwierdzenie z wyznaczonym terminem odbioru dowodu osobistego; - świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia; - świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień, tj. (...) w przypadku pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy należy przedłożyć zaświadczenie z ZUS o okresie jej pobierania oraz orzeczenie lub zaświadczenie od lekarza o zdolności do pracy; Jako podstawę prawną podano: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1...