Regulamin

Art. 1 WSTĘP

Serwis Kompendium24.pl jest wyodrębnioną częścią serwisu Konsylium24.pl. Jego częścią jest serwis z ofertami pracy dla lekarzy oraz ogłoszeniami “lekarz szuka pracy” - Kompendium24.pl/Praca.

Warunki zamieszczania ofert pracy przez podmioty niezarejestrowane w serwisie Konsylium24.pl reguluje niniejszy Regulamin. Regulamin określa prawa i obowiązki zarówno Administratorów Ofert Pracy, jak i Administratora Serwisu.

Każdy Administrator Ofert Pracy przed zamieszczeniem oferty pracy, zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu. Zamieszczanie ofert pracy w Kompendium24.pl jest jednoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją Regulaminu w jego aktualnej wersji.

Niniejszy Regulamin został opracowany zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 2 DEFINICJE

2.1. Administrator lub Administrator Serwisu - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Właścicieli Profili, którym jest Bonnier Healthcare Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowska 1, KRS 0000150677,NIP 526 26 78 177.

2.2. Serwis Kompendium24.pl / Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, umieszczony w domenie www.Konsylium24.pl w ramach którego Administrator świadczy Usługi.

2.3. Oferta pracy – oferta pracy dla lekarzy zamieszczona przez Administratora Ofert Pracy, widoczna w Serwisie Kompendium24.pl,oraz we wszystkich innych witrynach z Serwisem współpracujących.

2.4. Administrator Oferty Pracy (lub też Podmiot Zewnętrzny) – osoba reprezentująca podmiot rekrutujący lekarza i zamieszczająca ofertę pracy w Serwisie.

2.5. Użytkownicy Serwisu – są to lekarze zarejestrowani w serwisie Konsylium24.pl.

2.6. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu na rzecz Administratorów Ofert Pracy w oparciu o niniejszy Regulamin.

2.7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Administratorów Ofert Pracy oraz Administratora Serwisu.

2.8. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Administratorem Ofert Pracy a Administratorem Serwisu z chwilą akceptacji Regulaminu, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

2.9. Cennik - zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu Kompenium24.pl/Praca. Aktualna wersja cennika jest dostępna u Administratora.

Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE i PODSTAWOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące:połączenie z siecią Internet,przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 7 i wyższych lub Opera w wersjach 10.10 i wyższych lub Firefox w wersjach 3.6 i wyższych, Google Chrome w wersjach 17 i wyższych.

Przeglądarka powinna akceptować "cookie".konta poczty elektronicznej e-mail z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail.

3.2.  Administrator Ofert Pracy przyjmuje do wiadomości, że dane umieszczone przez niego w Serwisie mogą być informacjami jawnymi,podawanymi do wiadomości publicznej przez Administratora.

3.3. W ramach serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych plików lub programów.

3.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Administratora Ofert Pracy spowodowane korzystaniem z niezabezpieczonego komputera Administratora Pracy podłączonego do sieci Internet.

3.5. Zabrania się Administratorom Ofert Pracy zamieszczania w Serwisie treści nie związanych z rekrutacją lekarzy.

3.6 Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo umieszczania przy ofertach pracy reklam i innych informacji marketingowych o charakterze promocyjnym.

3.7 Użytkownik Serwisu lub Administrator Oferty Pracy zamieszczając ogłoszenie w serwisie Kompendium24.pl/Praca wyraża zgodę na:

- przetwarzanie adresu e-mail podanego przy zamieszczaniu oferty pracy przez Bonnier Healthcare Polska sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa w celu świadczenia przez Bonnier Healthcare Polska sp. z o.o. usług w ramach serwisu Kompendium24.pl/Praca

- przesyłanie przez Bonnier Healthcare Polska sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych dotyczących działu Kompendium24.pl/Praca.

Art. 4 ZAMIESZCZANIE OFERT PRACY W SERWISIE

4. 1. Serwis Kompendium24.pl umożliwia swoim Użytkownikom poszukiwanie pracy oraz pracowników za pośrednictwem ogłoszeń umieszczanych w Serwisie.

4.2. Dodawane ogłoszenia mogą przybierać kształt oferty pracy oraz ogłoszenia „szukam pracy”.

4.3. Oferty pracy mogą być dodawane zarówno przez Użytkowników Serwisu, w części dostępnej po zalogowaniu, jak i przez podmioty zewnętrzne(np. placówki medyczne lub agencje rekrutacyjne) poprzez odpowiedni formularz dodawania oferty pracy dostępny w części Serwisu nie wymagającej zalogowania.

4.4. Dodawane oferty pracy mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wykonywania zawodu lekarza. Administrator może odmówić publikacji oferty pracy lub ogłoszenia jeżeli stwierdzi, że dana oferta lub ogłoszenie nie dotyczy wykonywania zawodu lekarza.

Od decyzji Administratora w tym zakresie nie przysługują reklamacje ani odwołania. W szczególnych przypadkach oferta pracy może dotyczyć stanowisk administracyjno-kierowniczych w placówkach medycznych.

4.5. Użytkownik lub podmiot zewnętrzny dodający ogłoszenie ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczenie ogłoszenia, którego treść łamie w jakikolwiek sposób przepisy prawa polskiego lub międzynarodowego, w szczególności prawa autorskie osób trzecich.

4.6. Wszelkie treści ogłoszeń są przesyłane do Serwisu Kompendium24.pl/Praca za pomocą Systemów teleinformatycznych.

4.7. Użytkownik lub podmiot zewnętrzny dodający ogłoszenie potwierdza, że dane w nim zawarte są prawdziwe i bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa wynikające z zamieszczenia oferty i/lub ogłoszenia i/lub podanie informacji nieprawdziwych.

4.8. Administrator może zaprzestać wyświetlania oferty dodanej przez podmiot zewnętrzny bez podania przyczyny, jeżeli narusza przepisy prawa lub jakiekolwiek zapisy określone w niniejszym Regulaminie.

4.9. Umieszczanie ofert i ogłoszeń w Serwisie jest wykonywane poprzez odpowiedni formularz działający w obrębie Serwisu.

4.10. Oferty pracy przed publikacją w Serwisie są każdorazowo sprawdzane pod względem wymagań formalnych i merytorycznych.

W przypadku znalezienia niezgodności Administrator kontaktuje się z zamieszczającym ogłoszenie za pośrednictwem dostępnych danych kontaktowych i ustala dalsze kroki postępowania. Każda oferta pracy może zostać opublikowana tylko po zaakceptowaniu przez Administratora.

4.11. Zabronione jest publikowanie ofert pracy dotyczących praktyk i usług niezgodnych z najnowszą wiedzą medyczną. Ogłoszenia nie spełniające tego wymogu będą usuwane bez zapowiedzi przez Administrację Serwisu.

4.12. Oferty pracy mogą być dodawane tylko i wyłącznie przez osoby posiadające zgodę i odpowiednie zamocowania prawne podmiotu w imieniu którego oferty zamieszczają.

4.13. Zabronione jest publikowanie więcej niż jednego ogłoszenia dotyczącego tej samej oferty pracy, które będzie eksponowane w tym samym czasie w serwisie. Ogłoszenia odnoszące się do tej samej oferty pracy będą usuwane bez zapowiedzi przez Administrację Serwisu.

4.14. Ogłoszenie „szukam pracy” musi być zamieszczane bezpośrednio przez użytkownika poszukującego. W przypadku gdy ogłoszenie jest zamieszczane w imieniu i za zgodą innej osoby, użytkownik zamieszczający ogłoszenie musi posiadać pisemną zgodę na zamieszczenie tej informacji od osoby w której imieniu ogłoszenie zostało zamieszczone.

4.15. Oferta pracy dla lekarza może dotyczyć tylko jednego stanowiska pracy i może mieć wybrane maksymalnie dwie specjalizacje medyczne (lub jedną specjalizację medyczną – w przypadku ofert pracy dotyczących dyżurów lub zastępstw ).

4.16. Oferta pracy dla lekarza, jeżeli dotyczy oferty pracy na terytorium Polski, musi mieć wybrane miejsce pracy z bazy miejsc pracy Serwisu.

4.17. W przypadku braku danego miejsca pracy na liście dostępnych miejsc pracy w bazie Serwisu, baza zostanie uaktualniona w ciągu dwóch dni roboczych,po otrzymaniu i zweryfikowaniu przesłanych danych teleadresowych wysłanych przez odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Informacja o zaktualizowaniu bazy miejsc pracy zostanie przesłana zgłaszającemu na podany w formularzu zgłoszeniowym mail.

4.18. W treści oferty pracy nie można zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail i numer telefonu mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu oferty. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo usunięcia ofert, zawierających dane, o których mowa lub usunięcie ww. danych z treści oferty.

4.19.  Zabronione jest publikowanie ofert pracy której okres zatrudnienia lekarza przekracza 60dni jako ofertę pracy dotyczącą dyżurów lub zastępstw. W przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo usunięcia takich ofert bez zapowiedzi.

4.20. Warunki zamieszczania ofert pracy dla lekarzy:

a) Podmioty zatrudniające lekarzy do pracy w Polsce, identyfikowane poprzez unikalny numer NIP, nie świadczące usług telemedycyny, nie będące firmami pośrednictwa pracy, mogą bezpłatnie zamieścić dwie oferty pracy w miesiącu. Każda kolejna oferta pracy w danym miesiącu jest płatna (za wyjątkiem ofert opisanych w podpunkcie d).

b) Wszystkie oferty pracy agencji rekrutacyjnych, firm pośredniczących w zatrudnieniu lub oferty pracy dotyczące pracy poza terytorium Polski, są publikowanie odpłatnie (za wyjątkiem ofert opisanych w podpunkcie d).

c) Każda oferta pracy może być specjalnie promowana. Rodzaje i ceny usług promocyjnych promocyjnych są wyświetlane na stronach www w trakcie procesu dodawania oferty pracy, jak również u Administratora pod adresem praca@kompendium24.pl.

d) Oferty pracy dotyczące dyżurów i zastępstw są publikowane bezpłatnie.

4.21. Aktywacja płatnej oferty pracy odbywa się poprzez:

a) dokonanie płatności (w pełnej kwocie) poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej Przelewy24 z chwilą zaksięgowania środków na koncie Operatora.

Operatorem kart płatniczych użytych do wykonania w.w. płatności jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

lub

b) dokonanie płatności (w pełnej kwocie) poprzez przelew bankowy na numer konta wskazany w podsumowaniu zamówienia i po zaksięgowaniu tych środków na koncie bankowym należącym do Administratora Serwisu.

W sprawie szczegółów odpłatnej publikacji większej ilości ofert pracy należy kontaktować się na adres: praca@kompendium24.pl.

4.22. Aby otrzymać fakturę za zakupione usługi drogą elektroniczną należy zaznaczyć to przy dodawaniu oferty pracy (checkbox „chcę otrzymać fakturę drogą elektroniczną”) w przeciwnym wypadku faktura zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres odbiorcy faktury VAT podany w zamówieniu. Faktury zostaną wysłane Administratorom ofert pracy w ciągu 14 dni lub do końca tygodnia kalendarzowego w którym nastąpiła płatność za usługi.

4.23. Administrator Serwisu decyduje o czasie i sposobie prezentacji oferty lub ogłoszenia w Serwisie. Minimalny czas ekspozycji oferty pracy i ogłoszenia “szukam pracy” to jeden miesiąc (lub 14 dni – w przypadku ofert pracy dotyczących dyżurów lub zastępstw), chyba że podmiot publikujący ofertę pracy zażyczy sobie jej wcześniejszego usunięcia.

W sprawie zawieszenia publikacji ofert pracy należy kontaktować się pod adresem: praca@kompendium24.pl.

4.24. Użytkownik Serwisu aplikując na daną ofertę pracy może przesłać swoje dane osobowe i CV za pośrednictwem serwisu, wykorzystując w tym celu formularz kontaktowy zamieszczony przy danej ofercie pracy. Warunkiem koniecznym jest akceptacja Regulaminu serwisu Kompendium24.pl/Praca oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz podmiot zamieszczający ofertę pracy.

4.25. Użytkownik Serwisu aplikując na daną ofertę pracy i przesyłając CV za pośrednictwem serwisu wyraża zgodę na zapisanie CV w bazie Administratora serwisu i przetwarzanie informacji w nim zawartych w celach rekrutacyjnych w których pośredniczy Administrator.

Art. 5. REKLAMACJE

5.1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Kompendium24.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach tych serwisów mogą być reklamowane przez poprzez zgłoszenie tego na adres e-mail  praca@kompendium24.pl.

5.2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Administratora Serwisu w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

Administrator Serwisu zastrzega sobie ponadto prawo do ingerencji w Ofertę Pracy w celu usunięcia zakłócenia lub problemu.

5.3. Składane Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu nie będą rozpatrywane. Administrator Serwisu nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

Art. 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Administrator Serwisu zobowiązuje się, by jakość świadczonych usług była jak najwyższa. Jednakże Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników i Administratorów Ofert Pracy, lub innymi przyczynami, za które odpowiedzialności nie ponosi.

6.2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników i Administratorów Profili z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i w czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

6.3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Administratorów Ofert Pracy.

6.4. Administrator Ofert Pracy ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w serwisie, w szczególności prawdziwość danych,naruszenie dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich. W przypadku skierowania do Administratora Serwisu roszczeń osób trzecich,odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Administrator Ofert Pracy umieszczający dane, posty, komentarze, etc.

6.5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Administrator Ofert Pracy zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora Serwisu bądź osób trzecich.

Art. 7 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

7.1. Bonnier Healthcare Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

7.2. Niniejszy Regulamin w aktualnej wersji jest dostępny pod adresem konsylium24.pl/praca/oferty-pracy/lista.

7.3. Administrator Ofert Pracy ponosi odpowiedzialność za podanie adresu e-mail, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.

7.4. Zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i zawartej Umowy osobom trzecim bez zgody Administratora Serwisu.

7.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie zwalniają z obowiązku stosowaniu się przez Administratorów Ofert Pracy do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7.6. Jakiekolwiek spory pomiędzy Administratorem Serwisu i Administratorami Ofert Pracy będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy miejscowo dla Administratora Serwisu sąd powszechny.