Obowiązuje od 09.12.2022 r.


STRESZCZENIE
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w spółce Bonnier Healthcare Polska sp. z o.o. oraz prawa osób, których dane są przetwarzane Bonnier Healthcare Polska sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych jest Bonnier Healthcare Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, 03-738 Warszawa, e-mail: biuro@bonnierhealthcare.pl wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000150677, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5262678177, o kapitale zakładowym w wysokości: 990 000,00 PLN (zwany dalej: „Administratorem”).

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Zwroty wykorzystywane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im w Regulaminie serwisów internetowych Bonnier Healthcare Polska (zwanym dalej: „Regulaminem”), o ile w niniejszym dokumencie nie znajdują się odrębne definicje tych zwrotów.


II. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom dostępu do treści gromadzonych w Portalach lub utrzymywania w Portalach treści zamieszczonych przez Użytkowników (np. wpisy, komentarze), za wyjątkiem treści do których dostęp jest ograniczony prawem lub możliwy wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników lub osób korzystających z usługi subskrypcji Administratora – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
2) w przypadku w którym administrator jest zobowiązany prawnie do ograniczenia dostępności niektórych Materiałów wyłącznie do osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych zgodnie z prawem farmaceutycznym, Administrator prosi Użytkownika o podanie numeru prawa do wykonywania zawodu (dalej: „numer PWZ”) w celu weryfikacji, czy jest on uprawniony do dostępu do treści, w oparciu o prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający nie zapewnieniu aby dostęp został przewidziany tylkodla uprawnionych osób. Numer PWZ nie jest następnie przetwarzany ani zestawiany z innymi danymi;
3) świadczenia usług związanych z założeniem, prowadzeniem oraz obsługą konta w Portalach Administratora, w tym również obsługą ewentualnych reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania w zakresie danych obligatoryjnych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), zaś w odniesieniu do pozostałych danych wyrażona zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4) niezbędności przetwarzania w celu realizacji zamówień produktu lub usługi zamówionej poprzez Portale i określonej w Regulaminie lub w innych regulaminach – wówczas podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) (np. obsługa złożonego zamówienia, udział w konferencji, szkoleniu, konkursie lub inna wskazana usługa);
5) niezbędności przetwarzania w celu organizacji rankingów – wówczas podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy w przypadku, jeśli osoba, której dane dotyczą dokonuje zgłoszenia lub prawnie uzasadniony interes polegający na działaniu redakcyjnym w celu organizacji rankingu;
6) niezbędności przetwarzania w celu dostarczania użytkownikowi drogą elektroniczną dedykowanych newsletterów – wówczas podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj.niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
7) niezbędności przetwarzania do realizacji obowiązków prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ciążących na administratorze w tym w szczególności wynikających z przepisów rachunkowych;
8) za odrębnie wyrażoną zgodą, dane mogą być przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną lub telefoniczną w zakresie produktów lub usług Administratora drogą elektroniczną lub telefoniczną na podstawie odrębnej wyrażonej przez Użytkownika zgody, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego;
9) za odrębnie wyrażoną zgodą, dane mogą być przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną lub telefoniczną w zakresie produktów lub usług partnerów Administratora drogą elektroniczną lub telefoniczną na podstawie odrębnej wyrażonej przez Użytkownika zgody, co stanowi prawnie uzasadniony interes partnerów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego;
10) ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi co stanowi prawnie uzasadniony interesem Administratora, polegający na ochronie interesów gospodarczych Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2. Administrator przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników oraz dane zbierane automatycznie z zakresu sposobu korzystania z Portali zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Portali oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia,że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

3. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi z zakresu sposobu korzystania przez tego Użytkownika z Portali. Administrator informuje, że ze względów technicznych może dojść do takiego połączenia, jednakże w takiej sytuacji dane tak połączone będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Portali oraz w celu tworzenia statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora.

4. Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Usług Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.

5. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez okres przedawnienia roszczeń. Po tym okresie, dane będą przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.


III. ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Każdorazowo cel przetwarzania, zakres danych osobowych oraz ewentualni odbiorcy danych osobowych Użytkownika, który dane przekazuje do przetwarzania Administratorowi wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa, dodatkowo dane mogą być doprecyzowywane w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Portalach lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
1) zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
2) w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu”),
3) adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
4) prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”),
5) w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”),
6) w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

3. Użytkownik podaje dane osobowe:
1) w procesie rejestracji w celu korzystania z Usług,
2) w trakcie korzystania z Portali,
3) w trakcie dokonywania zakupów Usług dostępnych w Portalach: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane o zamówionych Usługach w celu zawarcia i późniejszej realizacji umowy, w tym dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem umowy na
żądanie Użytkownika.
4) W odpowiednich przypadkach trakcie zapisywania się do odpowiedniego rankingu;
5) W trakcie zapisu na newsletter lub w trakcie wyrażania zgody na komunikację marketingową produktów i usług własnych Administratora oraz jego partnerów (w zależności od treści zgody).

4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik może nie przekazywać swoich danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie świadczyć Usług na rzecz Użytkownika. W związku z charakterem niektórych funkcjonalności dostępnych w Portalach, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych osobowych wskazany będzie na odpowiednich stronach Portali. W przypadku danych oznaczonych jako fakultatywne, niepodanie danych nie jest wymagane i ich niepodanie nie będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami.

5. Przekazanie danych osobowych Partnerowi organizowanego wydarzenia jest możliwe wyłącznie po akceptacji regulaminu danego przedsięwzięcia i za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika na takie przekazanie.

6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:
1) podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
2) w przypadku Użytkownika, który wykupił prenumeratę gazety wydawanej przez Administratora w formie papierowej, ze względu na sposób jej dostawy, Administrator udostępnia zebrane dane teleadresowe Użytkownika odpowiedniemu dostawcy prasy (kolporterowi, przewoźnikowi) realizującemu kolportaż prasy stosownie do zawartej pomiędzy kolporterem a Administratorem umowy, wyłącznie w celu należytej realizacji takiej umowy zawartej z Użytkownikiem,
3) w przypadku Użytkownika, który korzysta w Portalach z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Portalu, bezpośrednio realizującemu na rzecz Administratora zawartą z Użytkownikiem umowę, wyłącznie w celu należytej realizacji takiej umowy zawartej z Użytkownikiem,
4) firmy bądź osoby, na podstawie odpowiednich umów, tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich archiwizacji, niszczenia, przechowywania, dostarczania, realizacji usług dlautrzymania relacji z Użytkownikami w imieniu Administratora lub Partnerów.

7. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy (umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych), zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, a w szczególności nieudostępniania danych osobowych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika drogą elektroniczną.

8. Przy składaniu zamówień na produkty lub usługi dostępne w Portalach, Użytkownik może być poproszony o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres i numer telefonu (w przypadku zamówień wysyłkowych), adres e-mail, dane dotyczące metody i szczegóły płatności, dane o zamówionych produktach lub usługach w celu świadczenia Usług. W związku z charakterem niektórych Usług dostępnych w Portalu lub produktów Administratora, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych osobowych każdorazowo
wskazywany jest przez Administratora na odpowiednich stronach Portali.

9. Przy zgłoszeniu do rankingu przez osobę polecającą, przetwarzane mogą być dane identyfikacyjne, kontaktowe, oraz merytoryczne związane z organizacją rankingu i oceną zgłoszeń (np. dokonania zawodowe). Zakres dodatkowych danych osobowych każdorazowo wskazywany jest przez
Administratora na odpowiednich stronach Portali.

10. Dane osobowe Użytkownika nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.


IV. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

1. Każdemu Użytkownikowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Cofnięcie zgody lub sprzeciw, co do przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora: c

3. Po cofnięciu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej przetwarzane w celach, w których zostały przekazane. Zmianę / uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić w drodze przesłania stosownego wniosku na adres poczty elektronicznej Administratora:biuro@bonnierhealthcare.pl.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej: iod@bonnierhealthcare.pl.


V. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w Pkt I.1 niniejszej Polityki Prywatności.

2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych lub Zastępcą IOD poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na jego adres korespondencyjny: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa z dopiskiem IOD lub e-mail:
iod@bonnierhealthcare.pl.

3. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w celach rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych dotyczących wskazanych danych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

4. Wszelkie wnioski Użytkownika o dokonanie przez Administratora czynności związanych z danymi osobowymi Administrator będzie wykonywał po uprzedniej weryfikacji Użytkownika. W tym celu zastrzega sobie prawo by ponownie zwrócić się do Użytkownika o potwierdzenie jego danych, w tym
osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Użytkownika, i na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, o których przekazanie wnosi Użytkownik.


VI. ZABEZPIECZENIA

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, wglądem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środkitechniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
1) szyfrowanie danych osobowych,
2) zdolności ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
3) zdolności szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
4) regularnych testów, pomiar i ocena skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Okazjonalnie, w ramach Portali organizowane są Konkursy. Decydując się na udział w Konkursie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora (podanych w związku z partycypacją Użytkownika w Konkursie) dla celów związanych z Konkursem. Dane
osobowe Użytkowników, którzy wezmą udział w Konkursie, będą przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia organizowanego Konkursu, w tym powiadomienia Użytkowników o wyniku Konkursu oraz wysłania Użytkownikowi nagrody.

2. Aby uczynić Portale jeszcze bardziej atrakcyjne dla Użytkownika, Administrator posługuje się plikami „cookie". Szczegółowe zasady wykorzystania plików cookie Administrator udostępnia do publicznej wiadomości w Serwisie w dokumencie pn. „Polityka cookie”. Zapoznanie się z Polityką cookie jest
możliwe poprzez kliknięcie w przycisk "Polityka cookie" dostępny w stopce Portalu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niekomercyjnych wiadomości (np. życzenia, komunikaty systemu). Opisane wyżej wiadomości mogą być przesyłane do Użytkownika przez podmioty działające na rzecz Administratora na podstawie odpowiednich umów o powierzenie danych osobowych do przetwarzania.

4. W Portalach mogą zostać umieszczone linki (np. w formie logotypów podmiotów trzecich), które w razie aktywacji przekierowują Użytkownika na zewnętrzną stronę internetową. Fakt zastosowania tego rodzaju odesłań nie może być utożsamiany z istnieniem powiązania pomiędzy Administratorem, a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma wpływu na treści zawarte na takich stronach internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść polityk prywatności i bezpieczeństwa obowiązujących na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania „cookie”. Zachęcamy Użytkowników korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów prawnych obowiązujących na tych stronach.

5. Usługi i funkcje w ramach Portali mogą z czasem ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, przy zachowaniu jednak praw dotychczas nabytych przez Użytkowników. Polityka Prywatności dotyczy każdego
Użytkownika Zmiany mogą nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
1) zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawatelekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki Użytkowników,
2) rozwój funkcjonalności lub Usług podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności.

6. Administrator każdorazowo umieści w ramach Portali i Aplikacji informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się udostępniana do publicznej wiadomości z nową datą.

7. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności, a udzielonymi przez Użytkownika zgodami na przetwarzanie danych osobowych, niezależnie od postanowień Polityki Prywatności, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań
są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa.

8. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danemu Użytkownikowi profilu dla potrzeb dokonywania analiz lub przewidywania preferencji Użytkownika, jego zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych Użytkownikowi za pośrednictwem Portali.


 

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej