Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych: Bonnier Healthcare Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa) wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000150677, REGON 015320397.

 2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email biuro@bonnierhealthcare.pl  telefonicznie pod numerem +48 505 402 033 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna:Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celach:

  1. Założenia Konta Użytkownika umożliwiającego Pani/Panu m.in. wyrażenie opinii na sprawy dotyczące wykonywania zawodu lekarza, prowadzenie interdyscyplinarnych konsultacji medycznych i kierowania pacjentów na konsultacje do rekomendowanych specjalistów, zapoznanie się z ofertami pracy oraz ułatwienie odpowiadania na nie, zapoznanie się z opiniami o miejscach wykonywania staży podyplomowych, lepsze przygotowanie do LEK, zapoznanie się z treściami edukacyjnymi, wyszukiwanie wszystkich leków oraz uwierzytelnienia użytkownika w serwisie – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  2. Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora - podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług.

  3. Komunikacji marketingowej produktów i usług administratora w zakresie e-mail marketingu - podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  4. Komunikacji marketingowej z naszymi partnerami w zakresie e-mail marketingu - podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  5. Wystawienia faktury lub rachunku za realizację umowy - podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  6. Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umów - podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

  7. Dowodowych związanych z wykonywaniem umów - podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest rozpatrywanie ewentualnych reklamacji oraz ochrona przed roszczeniami usługobiorców w tym konsumentów.

  8. Rozpatrywania skarg i wniosków, odpowiedzi na zapytania i analitycznych - podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest poprawa kontaktu z usługobiorcami oraz dostosowanie działalności administratora do ich potrzeb.

  9. Informowanie o nowych zdarzeniach w serwisach Administratora - podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest poprawa kontaktu z usługobiorcami oraz dostosowanie działalności administratora do ich potrzeb.

  10. Przesyłanie nagród zdobytych w konkursach lub wynagrodzenia za udział w projektach badawczych - podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest poprawa kontaktu z usługobiorcami oraz dostosowanie działalności administratora do ich potrzeb.

 4. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom przetwarzającym dane w celach księgowych lub windykacji należności - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Pani/Pana dane osobowe bez wyraźnej zgody nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione na żądanie organów państwowych, a w szczególności Sądów, Prokuratur, Policji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych.

 5. NIL. Jednym z podmiotów, przetwarzających dane osobowe na zlecenie administratora jest Naczelna Izba Lekarska ('NIL'), która – w momencie rejestracji użytkownika w serwisie - dokonuje weryfikacji uprawnień do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza-dentysty (numeru PWZ). Zgodnie z ogólnymi zasadami przetwarzania danych osobowych przez NIL, niektórzy z dostawców rozwiązań informatycznych NIL mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pani/Pana dane mogą być w związku z powyższym przetwarzane w państwach trzecich, wyłącznie przez podwykonawcę NIL i wyłącznie dla potrzeb jednorazowej weryfikacji, o której mowa powyżej. Przekazanie danych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń oraz wiążących reguł korporacyjnych. Ma Pani/Pan prawo otrzymać kopię tych danych.

 6. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane: Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych odpowiada okresowi posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Pani/Pana dane zostaną zanonimizowane. W celach ewentualnego dochodzenia roszczeń, dowodowych oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji dane osobowe w ograniczonym zakresie przechowywane są przez okres odpowiadający możliwości skorzystania z w/w środków nie dłużej jednakże niż przez okres 5 lat. Po tym okresie dane zostają usunięte ze zbioru administratora. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 8. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w związku z zarejestrowaniem Konta Użytkownika jest dobrowolne ale konieczne do jego założenia. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe korzystanie z serwisu jako jego użytkownik czy też wykonanie ewentualnie zawartej umowy. Podanie danych osobowych w celach związanych z marketingiem oraz uzyskania odpowiedzi na zapytania (mailowe lub telefoniczne) jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi.

 9. Administrator jako właściciel serwisu zapewnia, iż dokłada wszelkich starań aby chronić prywatność osób korzystających z jego serwisów. W tym celu przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług może Pani/Pan zapoznać się w dokumencie „Polityka Prywatności”.

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej