Pacjent 3 letni trafił na oddział celem leczenia po zatruciu tlenkiem węgla. Wyjściowy poziom karboksyhemoglobiny wynosił 18 %. Czy są jekieś normy czy wytyczne co do czasu podawan...